ALGEMENE BEPALINGEN EN WAARDEN VOOR GEBRUIK VAN DE WEBSITE grandgames.be EN EINDGEBRUIKERSLICENTIEOVEREENKOMST

De website GrandGames is eigendom van en wordt beheerd door Sonic SA (“Sonic”), een onderneming die geregistreerd staat in België bij de Kruispuntbank van Ondernemingen met het nummer be 0451 511 739, die de houder is van de licentie met nummer b003971, die is afgegeven door de Belgische Kansspelcommissie.
De website levert online kansspelservices aan U (de “Kansspelservices”) die onderworpen zijn aan de volgende voorwaarden en bepalingen voor gebruik en aan de eindgebruikerslicentieovereenkomst (de “Overeenkomst”), die voor u de voorwaarden van toegang toe, deelname aan en gebruik van de website en de Kansspelservices bepalen.
Voordat u gaat gebruik maken van Kansspelservices, dient u de Overeenkomst nauwkeurig en volledig door te lezen. U dient te beseffen dat de Overeenkomst een wettelijk bindende overeenkomst is tussen U en Sonic. Door uw registratie bij Sonic S.A. en/of door gebruik te maken van de Kansspelservices, stemt u ermee in, volledig en zonder beperkingen, gebonden te zijn aan deze Overeenkomst. Wanneer u niet instemt met een bepaling van deze overeenkomst, dient u onmiddellijk het gebruik van de Kansspelservices te beëindigen en de RVG Games (zoals onderstaand gedefinieerd) te verwijderen van uw computer.
Als aanvulling op deze overeenkomst, dient u kennis te nemen van ons Veiligheids- en Privacybeleid , ons Beleid voor Privacybeleid , Verantwoordelijk Spelen , Uitbetaalbeleid , Bonus reglement. evenals van andere regels, beleidslijnen en voorwaarden en bepalingen met betrekking tot de kansspelen en de aanbiedingen gepubliceerd op onze website, die een integraal onderdeel vormen van deze overeenkomst, samen met genoemde overige beleidslijnen, waarover u mogelijkerwijs van tijd tot tijd door ons geïnformeerd zult worden.
De overeenkomst en de bovenstaand genoemde documenten zijn opgesteld in het Engels maar bestaan eveneens in verschillende andere talen, zoals Frans, Nederlands en Duits. In het geval er sprake is van een verschil in betekenis tussen een vertaalde versie van deze overeenkomst en/of een van bovenstaand genoemde documenten en de Engelse versie , zal de Engelse versie voorrang hebben.
Houd u er rekening mee dat de overeenkomst en bovenstaand genoemde documenten op ieder moment gewijzigd kunnen worden aan de hand van de procedure die vermeld staat in Paragraaf 12.

 1. Definities

  In deze Overeenkomst zal de volgende terminologie de hierna gegeven betekenis hebben, tenzij de context duidelijk een andere betekenis aangeeft:

  Gratis oefenspel zal een speelmodus betekenen waarin de houder van een Spelersaccount RVG-spellen kan spelen met gebruik van de Kansspelservices voor oefendoeleinden. Spelen in de oefenmodus houdt in dat er niet gespeeld wordt met werkelijke geldbedragen en biedt geen mogelijkheden op het winnen of verliezen van dergelijke bedragen, maar is desondanks onderworpen aan dezelfde spelregels als het Geldspel.
  Spelprocedures zal betekenen alle regels, procedures of voorwaarden die worden uitgegeven door Sonic als aanvulling op deze overeenkomst die alleen van toepassing zijn op een bepaald Gratis oefenspel en/of een RVG-Geldspel.
  Spelregels zal betekenen de regels die gelden voor alle spellen gespeeld in de modi Gratis oefenspel en Geldspel bij gebruikmaking van de Kansspel- services, inclusief alle relevante paragrafen van deze Overeenkomst en zoals weergegeven in de Spelprocedures van elk desbetreffende RVG-spel;
  Kansspelservices zal betekenen het internet spelsysteem en de daaraan gerelateerde services en spelactiviteiten, die alle aangeboden worden en vermeld staan op onze website inclusief, maar niet beperkt tot, het Oefenspel en/of het Geldspel,
  Interactief systeem zal betekenen de software die wordt gebruikt door de Kansspelservices voor de activatie en het tot stand brengen van de resultaten van het Gratis oefenspel en het Geldspel, die geleverd worden door de Kansspelservices;
  Spel, Spelen zal betekenen ieder gebruik van de Kansspelservices inclusief het downloaden van onze RVG-spellen voor het oefenen en het online-wedden;
  Speler zal betekenen ieder persoon in het bezit van een geldige Spelersaccount bij Sonic na het succesvol doorlopen van het Registratieproces (zie Paragraaf 3.2);
  Spelersaccount zal betekenen een speciale persoonlijke account, geopend door een individu met het doel te kunnen spelen in de modi Gratis oefenspel en/of Geldspel na het succesvol doorlopen van de Registratieprocedure (zie Paragraaf 3.2);
  Geldspel betekent een spelmodus voor het inzetten van werkelijke geldbedragen door de Speler die gebruik maakt van de RVG-spellen en de mogelijkheid voor het winnen en verliezen van dergelijke geldbedragen;
  RVG zal betekenen elk individueel bod voor het plaatsen van een weddenschap met gebruik van de Kansspelservices door de aankoop van een item dat een variabele waarde vertegenwoordigt.
  RVG-spel(len) zal betekenen het/de Gratis oefenspel(len) en/of Geldspel(len) die kunnen worden gespeeld door Spelers die in het bezit zijn van een geldige Spelersaccount na het succesvol doorlopen van het Registratieproces (zie Paragraaf 3.2);
  Wij of ons zal verwijzen naar Sonic, inclusief de White-labelpartners van Sonic;
  Website zal betekenen de website die eigendom is van Sonic en door de onderneming beheerd of gehost wordt of met de onderneming geaffilieerd is en alle programma's of gegevensbestanden of enige andere daarvan afgeleide inhoud, waartoe het voor u nodig is toegang te verkrijgen of anderszins door u gebruikt te worden om van de Kansspelservices gebruik te kunnen maken;
  White labelpartner zal betekenen een entiteit die eigenaar is van een internetwebsite waaraan Sonic een of meer van de volgende diensten verleent: betalingsverwerking, klantondersteuning en/of Kansspelservices.
  U, Uw of Gebruiker zal verwijzen naar de gebruiker van de Kansspelservices voor spellen in de modi Gratis oefenspel en/of Geldspel.

 2. Wettelijke conformiteit
  De beschikbaarheid van de Kansspelservices kan niet geïnterpreteerd worden als een aanbod of een uitnodiging van ons om gebruik te maken van de Kansspelservices wanneer u woonachtig bent in een land of een regio waarin een dergelijk gebruik momenteel verboden wordt door de wet of in jurisdicties waar Sonic er naar eigen inzicht voor gekozen heeft de Kansspelservices niet aan te bieden.
  U neemt als enige de volledige verantwoordelijkheid om te bepalen of uw gebruik van de Kansspelservices legaal is in het land/de regio waarin u woont en/of het land/de regio van waaruit u inlogt om gebruik te maken van de Kansspelservices. Wij zullen niet verantwoordelijk zijn voor enige illegaal of ongeoorloofd gebruik van de Kansspelservices door u, aangezien wij niet in staat zijn om de legaliteit van het gebruik in elke jurisdictie te controleren en het is uw eigen verantwoordelijkheid om de legaliteit van het gebruik van de Kansspelservices te controleren voordat u inlogt op de website. U wordt verzocht juridisch advies in te winnen in de desbetreffende jurisdictie wanneer u twijfels hebt over de legaliteit van uw gebruik van de Kansspelservices onder de wetgeving van een jurisdictie die op u van toepassing is.


 3. Registratie

  3.1 Gebruik van Spelersaccounts
  Om gebruik te kunnen maken van de Kansspelservices, dient u een Spelersaccount te openen zoals beschreven staat in Paragraaf 3.2.

  Uw Spelersaccount is enkel voor uw persoonlijke gebruik en geld dat gedeponeerd is in uw Spelersaccount mag enkel worden gebruikt om mee te spelen in de Kansspelservices. Uw mag geen gebruik maken van uw Spelersaccount ten voordele van een andere persoon. U mag maar één Spelersaccount aanmaken bij Sonic en dient enkel gebruik te maken van de Kansspelservices met gebruik van een dergelijk account voor slechts één speler. Elk gebruik van uw Spelersaccount is strikt voor uw eigen privédoeleinden. Wij accepteren geen enkele verantwoordelijkheid voor de toegang van derden tot uw Spelersaccount en wij zullen niet aansprakelijk zijn voor enig door u geleden verlies als resultaat van een dergelijk feit. Elke activatie van uw Spelersaccount waarbij het correcte wachtwoord en de correcte gebruikersnaam worden gebruikt, zal door ons beschouwd worden als een geldig bezoek door u van uw Spelersaccount. Wanneer u kennis mocht krijgen van ongeoorloofd gebruik van uw Spelersaccount dient u ons daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen; wij zullen uw Spelersaccount buiten werking stellen gedurende het nadere onderzoek naar een dergelijk ongeoorloofd gebruik.

  Om een Spelersaccount te openen moet u wettelijk bevoegd zijn om kansspelen te spelen en, zonder beperking, voldoen aan de volgende voorwaarden vooraf:

  • U moet voor de wet een natuurlijk persoon zijn;
  • U moet ten minste eenentwintig (21) jaar oud te zijn of de wettelijke leeftijd hebben die wordt bepaald door de wetten van het land waar u woont, die enkel zullen gelden wanneer de leeftijd voor meerderjarigheid in uw jurisdictie eenentwintig (21) jaar of meer bedraagt (“Meerderjarigheid”);
  • U mag geen, al dan niet openlijk bekende, gokverslaving hebben;
  • Er zijn u geen gokverboden opgelegd;
  • U valt niet onder een status van verlengde minderjarigheid en bent wettelijk bevoegd;
  • U bent niet betrokken geweest bij faillissementsaanvragen;
  • U vervult geen functies die u niet toestaan aan kansspelen deel te nemen zoals rechter, notaris, deurwaarder of politieambtenaar.

  3.2 Registratieproces

  STAP 1: VERSTREKKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

  Voor de registratie van een Spelersaccount dient u alle verplichte velden van het registratieformulier in te vullen en ten minste de volgende informatie aan ons te verstrekken betreffende uw:

  • Naam en achternaam;
  • Geboorteplaats en - datum;
  • Burgerservicenummer;
  • Beroep;
  • Adres;
  • E-mailadres;
  • En, in het geval daar sprake van is, de gokverboden die u zijn opgelegd.

  STAP 2: GEBRUIKERSIDENTIFICATIE

  Het interactieve systeem dat door ons gebruikt wordt, is een beveiligde omgeving waarin een speler enkel toegang kan krijgen tot de Kansspelservices wanneer de desbetreffende speler door ons beveiligde netwerkgedeelte heeft gepasseerd, dat de allernieuwste encryptietechnologie voor gebruikersidentificatie gebruikt. U kunt geen toegang krijgen tot de Kansspelservices zonder onze beveiligde klanten-inlogprocedure te doorlopen en elke speler die ons interactieve systeem ontwijkt, zal vervolgd worden met alle middelen die de wet biedt.

  Om uw identificatie te kunnen gebruiken voor onze Kansspelservices moet u een persoonlijke inlogcode (“Gebruikersnaam”) en toegangscode (“Wachtwoord”) instellen voor uw Spelersaccount.
  • Schrijf uw gebruikersnaam of wachtwoord nooit op en leg die nooit vast op een wijze die kan worden begrepen door anderen.
  • Maak nooit uw gebruikersnaam en wachtwoord bekend aan enig ander persoon.
  • Vermijd het gebruik van gebruikersnamen en wachtwoorden die gemakkelijk te raden zijn zoals geboortedatums/telefoonnummers, namen van echtgenoten/echtgenotes en/of namen van kinderen, enz.
  • Stel ons onmiddellijk (via ons ondersteuningsteam) op de hoogte van elke ongeoorloofde toegang tot uw Spelersaccount of wanneer u vermoedt dat iemand anders op de hoogte is van uw gebruikersnaam en wachtwoord.
  STAP 3: VERKLARINGEN

  Door het aanvinken van de desbetreffende vakjes die daarvoor zijn aangebracht op de website, verklaart u plechtig dat:
  • U de wettelijke bevoegdheid hebt om deel te nemen aan kansspelen en dat u voldoet aan de voorwaarden die uiteengezet worden in Paragraaf 3.1;
  • U de overeenkomst nauwkeurig gelezen en geaccepteerd hebt, evenals de overige beleidslijnen en de regels die een integraal onderdeel vormen van deze overeenkomst.

  Wij behouden ons nadrukkelijk het recht om de nadere informatie in te winnen die wij noodzakelijk achten en/of om af te zien van het openen van een Spelersaccount totdat ons bevredigend bewijs geleverd is. Wij behouden de volledige bevoegdheid over de uitgifte, het onderhoud en het sluiten van uw Spelersaccount op de website. De beslissing van ons management met betrekking tot enig aspect van uw Spelersaccount en het gebruik van de Kansspelservices is definitief en bindend en herziening ervan of beroep ertegen is niet mogelijk.

  U zult ter bevestiging een e-mail ontvangen van . U begrijpt dat u van ons elektronische mededelingen zult ontvangen die worden gepubliceerd via de Kansspelservices en/of toegezonden per e-mail. Alle dergelijke mededelingen zullen worden beschouwd als “schriftelijke” mededelingen en, tenzij er afdoende bewijs geleverd is van het tegenovergestelde, zullen deze worden beschouwd als te zijn ontvangen door u na uiterlijk 4 (vier) werkdagen.


 4. Functioneren en gebruik van Spelersaccounts  4.1 Algemeen

  Om uw Spelersaccount te kunnen gebruiken, dient u te voldoen aan de vereisten die uiteengezet worden in Paragraaf 3 en is afhankelijk van de nauwkeurigheid van de informatie die verstrekt is met betrekking daartoe.

  Gebruik van de Kansspelservices is onderworpen aan de bijzondere Kansspelprocedures en de algemene Spelregels die van kracht zijn voor de RVG-spelen.

  U zult geen weddenschappen kunnen afsluiten in de Kansspelservices die het totale bedrag dat zich op uw Spelersaccount bevindt, overschrijden.

  4.2 Verboden gebruik/fraude

  Hierbij bevestigt en erkent u dat:

  • U geen geldbedragen inlegt die verkregen zijn uit criminele en/of ongeoorloofde activiteiten.
  • U anderszins geen criminele activiteiten uitvoert en/of niet van plan bent uw Spelersaccount te gebruiken gerelateerd aan dergelijke activiteiten.
  • U uw Spelersaccount niet gebruikt of van plan bent te gebruiken of van plan bent door andere personen te laten gebruiken voor de Kansspelservices voor verboden of illegale activiteiten inclusief, maar niet daartoe beperkt, fraude of witwassen van geld, onder de wetgeving van uw jurisdictie of enige andere in uw jurisdictie toepasselijke wetten.
  • De bankgegevens en/of gegevens van de betaalmethode die gebruikt is voor het deponeren van geld in uw Spelersaccount die door u verstrekt zijn, overeenstemmen met de gegevens die verstrekt zijn in het registratieproces beschreven in Paragraaf 3.2 en dat alle daarbij betrokken bankpassen niet gestolen zijn of gemeld staan als verloren. Zonder afbreuk te doen aan het bovenstaande, zullen wij veronderstellen dat, in het geval u desondanks een bankpas of enige andere vorm van betaling gebruikt die niet op uw eigen naam staat, u daarvoor de volledige en uitvoerige toestemming van de rechtmatige eigenaar en/of de persoon heeft verkregen wiens naam gebruikt wordt bij een dergelijk betalingsvorm voor de in dit document vermelde doelstellingen, voorafgaand aan uw gebruik van de Kansspelservices.
  • U geen Spelersaccount bij ons gehad hebt die beëindigd of op non-actief is gesteld en dat u ons niet hebt medegedeeld, niet nu noch in het verleden, dat u een gokverslaving hebt. Een dergelijke vermelding of gokverbod van de Belgische Kansspelcommissie of een gelijkwaardige regulerende autoriteit, zal resulteren in de onmiddellijke beëindiging van uw Spelersaccount.
  • U niet zult inbreken in, toegang verkrijgen tot of pogen in te breken in de Kansspelservices. Bij enig vermoeden van inbraak in de Kansspelservices zullen wij uw Spelersaccount onmiddellijk beëindigen, zullen we beslag leggen op alle tegoeden op die account en zullen we de desbetreffende autoriteiten in kennis stellen.
  • U zult niet opzettelijk een RVG-spel afbreken terwijl u gebruik maakt van de Kansspelservices. In het geval we naar eigen oordeel vaststellen dat u zich niet aan deze clausule houdt, kunnen wij uw toegang tot de Kansspelservices onmiddellijk beëindigen en/of uw Spelersaccount laten blokkeren. Wanneer uw Spelersaccount in dergelijke omstandigheden beëindigd of geblokkeerd wordt, zijn wij in geen geval verplicht u geld terug te geven dat mogelijkerwijs op uw Spelersaccount staat.
  • U hebt niet al een bestaande Spelersaccount op uw naam bij ons. Wanneer u probeert meer dan een Spelersaccount, onder eigen naam of met een andere naam, probeert te openen of wanneer u probeert gebruik te maken van de Kansspelservices door middel van de account van een ander persoon, zullen wij gerechtigd zijn om onmiddellijk al uw accounts te sluiten, beslag te leggen op al het geld dat aanwezig is op die accounts en zullen wij u uitsluiten van toekomstig gebruik van de Kansspelservices.
  • Kunstmatige intelligentie - Robots: Het is niet toegestaan gebruik te maken van software die, naar onze mening, valt onder de categorie kunstmatige intelligentie ("AI-software") in verband met jouw gebruik van de Diensten. Wij controleren het gebruik van onze Diensten constant, om het gebruik van AI-software te detecteren. Mochten wij van mening zijn dat er gebruik is gemaakt van dergelijke software, dan behouden wij ons het recht voor naar ons inzicht passende maatregelen te treffen, waaronder het direct blokkeren van de toegang tot de Diensten van de betreffende gebruiker, het sluiten van de het account van de betreffende speler en het in beslag nemen van enige tegoeden in dergelijke accounts.


 5. Onderbreken of sluiten van een Spelersaccount

  In het geval er verdachte, onoorbare, frauduleuze of illegale activiteiten gepoogd worden te ondernemen en/of worden ondernomen bij het gebruik van de Kansspelservices behouden wij de recht de Spelersaccount te beëindigen en/of te blokkeren en beslag te leggen op alle gelden die beschikbaar zijn op diet account. Wij behouden ons eveneens het recht voor om alle details van uw Spelersaccount door te geven aan de desbetreffende autoriteiten.
  Wij zullen onder geen beding verantwoordelijk zijn voor enig verlies of schade geleden als gevolg van verdacht, onoorbaar, frauduleus, onwettelijk of anderszins illegaal gebruik van de Kansspelservices door een gebruiker of enige andere onbevoegde persoon die gebruik maakt van een geldige Spelersaccount.
  Wanneer wij vermoeden dat u niet de wettelijke minimumleeftijd hebt, zullen wij u alle bedragen terugstorten die u gedeponeerd hebt op uw Spelersaccount en die beschikbaar zijn op het moment dat wij vermoeden of ontdekken dat u niet de wettelijke minimumleeftijd hebt. Alle winsten die u behaald hebt, zullen in beslag worden genomen totdat u ons het onweerlegbare bewijs hebt verstrekt van uw wettelijke meerderjarigheid.

 6. Betaling

  6.1 Verklaringen

  U bent volledig verantwoordelijk voor de betaling van alle aan ons verschuldigde bedragen. U stemt ermee in geen terugvorderingen uit te voeren en/of betalingen te weigeren of betalingen ongedaan te maken die door u zijn gedaan met betrekking tot de Kansspelservices. U dient alle terugvorderingen, weigeringen of intrekkingen van betalingen en alle verliezen die door ons als gevolg daarvan geleden zijn, te vergoeden.

  U begrijpt dat alle financiële transacties op uw rekening door ons zullen worden verwerkt of, uit naam van ons, door elektronische betalingsverwerkingsorganisaties en/of financiële instellingen van derden. Voor zover deze niet in conflict zijn met deze overeenkomst, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de voorwaarden en bepalingen van dergelijke elektronische betalingsverwerkingsorganisaties en/of financiële instellingen.

  Wij behouden ons het recht om kredietcontroles uit te voeren met behulp van derden met gebruik van de informatie die u ons bij de opening van de Spelersaccount of op andere wijze hebt verstrekt.

  U begrijpt dat u door het aanvaarden van de betaling van een bonus die we u aanbieden, gebonden bent aan de regels en voorschriften van Ons bonusbeleid .

  6.2 Valuta en rentes

  Ter voorkoming van twijfel verklaren we hierbij dat wanneer wij in deze Overeenkomst en/of op de Website verwijzen naar geldbedragen, altijd betrekking heeft tot EURO'S.

  Het geld dat zich op uw Spelersaccount bevindt, is niet een rentedragend.

  6.3 Betaalmiddelen

  Wij behouden ons nadrukkelijk het recht om betaling via bepaalde betaalmiddelen te weigeren, zoals, zonder beperking, persoonlijke cheques, elektronische portemonnees en een ander types van betaalmethoden.

  6.4 Uitbetaling van winsten

  De nadrukkelijk van prijzen of winsten is afhankelijk van het winnen van het RVG-spel. De winnende status van een RVG-spel wordt bepaald en geldig verklaard op basis van deze Overeenkomst en/of de regels en procedures die gelden voor het desbetreffende RVG-spel. Wij reserveren ons het recht om naar eigen oordeel de definitieve beslissing te maken betreffende de winnende status van het RVG-spel en onze beslissing zal definitief en bindend zijn en er zal geen beroep tegen aangetekend kunnen worden.

  We kunnen op elk moment een bedrag dat u ons schuldig bent, vereffenen met een positieve balans op uw Spelersaccount. Een voorbeeld: in het geval er na de verrekening van een weddenschap via uw Spelersaccount een nieuwe verrekening nodig is, zullen wij gerechtigd zijn om elk benodigd geldbedrag van uw Spelersaccount af te halen.

  6.5 Consecutieve stortingen en opnames zonder te spelen

  Wij behouden ons het recht voor om vaste administratiekosten van X EURO in rekening te brengen voor transacties (opnames en stortingen) die niet gebruikt zijn voor de deelname aan de Kansspelservices die door ons geboden worden.

  6.6 Slapende rekeningen

  Wanneer u gedurende een aaneengesloten periode van zes (6) maanden niet hebt ingelogd op uw Spelersaccount, dan zal deze beschouwd worden als een “slapende rekening” en zullen wij u maandelijkse kosten van 10% in rekening brengen als onderhoudskosten, berekend op basis van uw rekeningsaldo. Het eerste bedrag zal in rekening worden gebracht aan het einde van de periode van zes maanden volgend op de laatste keer dat u hebt ingelogd.

  6.7 Teruggavebeleid

  Nadat er met een desbetreffende storting (inclusief de bonus) gespeeld is in de Kansspelservices, kan er geen teruggave worden uitgevoerd.

  Een verzoek om teruggave zal alleen in behandeling worden genomen wanneer het geld nog steeds beschikbaar is op de Spelersaccount en wanneer daarom verzocht is binnen de eerste vierentwintig (24) uur na de desbetreffende transactie of binnen dertig (30) dagen wanneer een speler aangeeft dat een andere (of minderjarige) persoon toegang heeft gehad tot zijn/haar Spelersaccount.

  Wij behouden ons het recht voor om een restitutie of terugboektransactie pas dan uit te voeren wanneer de identiteit van de gebruiker van de Spelersaccount op correcte wijze en naar onze tevredenheid is aangetoond teneinde te kunnen garanderen dat alle aan ons verstrekte betalingen bij een teruggave op de juiste wijze worden gerestitueerd. U stemt ermee in om, in het geval wij daarom verzoeken, een notarieel bekrachtigde identificatie of een andere, overeenkomstig met de toepasselijke wetgeving in uw jurisdictie, gewaarmerkte identificatie te overleggen. Wanneer een dergelijke notariële of gewaarmerkte identificatie niet binnen 30 dagen na het indienen van een verzoek wordt overlegd, dan zal een dergelijke terugbetaling of terugboeking niet worden uitgevoerd, zal uw Spelersaccount worden gesloten en zult u al uw tegoeden op uw Spelersaccount verliezen. Een dergelijk besluit zal definitief en bindend zijn en er kan geen beroep tegen worden aangetekend. 7. Chatfunctie

  Als onderdeel van uw gebruik van de Kansspelservices, zullen wij u wellicht een chatfunctie verschaffen. Wij behouden ons het recht de chat te bekijken en alle daarin gedane uitspraken op te slaan. Uw gebruik van de chatfunctie is onderworpen aan de volgende regels:

  • U mag geen uitspraken doen die seksueel expliciet of grof en beledigend zijn, inclusief uitlatingen van fanatisme, racisme, haat of godslastering;

  • U mag geen uitspraken doen die grof, lasterlijk, hinderlijk of beledigend zijn voor andere spelers of voor de werknemers van de Kansspelservices;

  • U mag geen uitspraken doen die reclame of publicitiet maken voor of verband houden met andere ondernemingen;

  • U mag geen uitspraken doen over Sonic, de Kansspelservices, de website of aan Sonic gerelateerde internetsite(s), die, zonder beperking, vals, misleidend, kwaadaardig en/of schadelijk zijn voor ons.

  In het geval u een van de bovenstaande bepalingen met betrekking tot de chatfunctie niet nakomt, zullen wij gerechtigd zijn om uw Spelersaccount onmiddellijk te beëindigen. Na een dergelijke beëindiging zullen wij u alle bedragen die op uw Spelersaccount staan, uitbetalen, zoals uiteengezet staat in de Paragrafen 6.4 en 6.7.

  Wij verklaren hierbij op duidelijke wijze dat alle persoonlijke identificeerbare informatie die u vermeldt bij het gebruik van de chatfunctie door ons gelezen, opgeslagen of gebruikt kan worden en dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de persoonlijke identificeerbare informatie die u verkiest te vermelden via de chatfunctie.

  8 Geen garantie

  HET RVG-SPEL, HET INTERACTIEVE SYSTEEM EN DE INHOUD VAN DE WEBSITE WORDEN GELEVERD ZONDER GARANTIES. WIJ BIEDEN GEEN GARANTIE EN AANVAARDEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID, EXPLICIET NOCH IMPLICIET ( AANGEGEVEN DOOR WETGEVING, DECREET OF ANDERSZINS) VOOR, MAAR NIET DAARTOE BEPERKT, IMPLICIETE GARANTIES OF CONDITIES VAN VERKOOPBAARHEID, KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, VOLLEDIGHEID OF NAUWKEURIGHEID VAN HET RVG-SPEL OF DE INHOUD VAN DE SITE OF VOOR OVERTREDING VAN TOEPASSELIJKE WET- EN REGELGEVING.

  WIJ BIEDEN GEEN GARANTIES DAT HET RVG- SPEL, HET INTERACTIEVE SYSTEEM EN DE WEBSITE AAN UW VEREISTEN ZULLEN VOLDOEN, ONONDERBROKEN OF PUNCTUEEL, VEILIG EN FOUTVRIJ ZULLEN FUNCTIONEREN, DAT DEFECTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD OF DAT DE SOFTWARE OF DE SERVER OF HET MOBIELE APPARAAT VIA WELKE DEZE BESCHIKBAAR ZIJN, VRIJ ZAL ZIJN VAN VIRUSSEN OF FOUTEN NOCH GARANDEREN WIJ DE VOLLEDIGE FUNCTIONALITEIT, NAUWKEURIGHEID EN BETROUWBAARHEID VAN DE MATERIALEN OF DE RESULTATEN OF DE NAUWKEURIGHEID VAN ENIGE INFORMATIE DIE U HEBT VERKREGEN VIA DE KANSSPELSERVICES.

  IN HET GEVAL VAN SYSTEEM- OF COMMUNICATIEFOUTEN, DEFECTEN OF VIRUSSEN MET BETREKKING TOT REKENINGTRANSACTIES OF ANDERE ELEMENTEN VAN DE KANSSPELSERVICES OF IN HET GEVAL DIE RESULTEREN IN HET VERLIES VAN GEGEVENS DOOR U OF ENIGE ANDERE SCHADE AAN UW COMPUTER, SOFTWARE OF MOBIELE APPARAAT, KUNNEN WIJ IN GEEN GEVAL DOOR U DAARVOOR AANSPRAKELIJK GEHOUDEN WORDEN EN BEHOUDEN WIJ ONS HET RECHT VOOR OM ALLE RVG-SPELLEN IN KWESTIE ONGELDIG TE VERKLAREN EN ALLE MAATREGELEN TE NEMEN OM DERGELIJKE FOUTEN TE HERSTELLEN, WAARBIJ VAN ONS NIET VERLANGD WORDT TE ZORGEN VOOR EEN BACK-UPNETWERK EN/OF -SYSTEEM OF EEN OVEREENKOMSTIGE DIENSTVERLENING.

  WIJ ZULLEN NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE HANDELING OF NALATIGHEID VAN UW INTERNETSERVICEPROVIDER, DE LEVERANCIER VAN DE MOBIELE APPARATUUR OF ENIGE ANDERE DERDE PARTIJ, WAARMEE U EEN CONTRACT HEBT AFGESLOTEN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT DE SERVER WAAROP DE KANSSPELSERVICES GEHOST ZIJN.

 8. 9 Beperking van aansprakelijkheid

  Uw beslissing om gebruik te maken van de kansspelservices is door u uit eigen beweging en op eigen risico genomen en wij zullen enkel verantwoordelijk zijn voor het beperken van uw verliezen tot 600 euro per spelperiode van vierentwintig (24) uur.

  Wanneer u de bovenstaand gemelde limiet bereikt, ongeacht het feit of dat plaatsvindt tijdens het gebruik van onze kansspelservices of tijdens het spelen op een andere website, zult u voor een aaneengesloten periode van twaalf (12) dagen geen Geldspellen kunnen spelen, niet op onze website noch op andere gokwebsites.

  Contractueel, en evenmin als gevolg van een onrechtmatige daad, nalatigheid of anderszins, zijn wij niet aansprakelijk voor enig verlies dat resulteert uit of in enigerlei wijze gerelateerd is aan uw gebruik van de Kansspelservices, ongeacht het feit of het een direct of indirect gevolg betreft, inclusief, maar zonder beperking, schade door commerciële verliezen, winstderving, zakelijke onderbreking, verlies van zakelijke informatie of enig andere financiële of gevolgschade (zelfs in het geval dat u ons in kennis hebt gesteld van het mogelijke plaatsvinden van een dergelijk verlies of een dergelijke schade.

  Contractueel, en evenmin als gevolg van een onrechtmatige daad, nalatigheid of anderszins, zijn wij niet aansprakelijk voor enig verlies of schade als resultaat van of op enigerlei wijze gerelateerd aan uw gebruik van de Kansspelservices of een daaraan gerelateerde link. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van gelinkte sites.

  U bevestigt dat wij niet door u of enige derde partij aansprakelijk gehouden kunnen worden voor enige wijziging in of onderbreking of beëindiging van de Kansspelservices.

  U stemt ermee in dat in het geval het Interactieve systeem of de Kansspelservices niet correct functioneren als resultaat van, maar niet daartoe beperkt, enige vertraging of onderbreking in functioneren of overdracht, enig verlies of beschadiging van gegevens of fouten in de communicatie of de verbindingen, misbruik van een persoon of personen van de Kansspelservices of de inhoud ervan of enige andere fout of omissie in de inhoud of enige andere factor buiten onze controle:

   Wij dan niet aansprakelijk zullen zijn voor enig verlies, inclusief winstderving, dat daarvan mogelijk het resultaat is; en
   wanneer een dergelijke fout resulteert in een toename van de winst die in uw bezit komt of aan u is uitbetaald, dan zult u geen recht hebben op de winsten die binnen een dergelijke toename vallen. U dient ons onmiddellijk in kennis te stellen van de fout en dient alle winsten die abusievelijk op uw Spelersaccount zijn gecrediteerd, terug te betalen aan Sonic (zoals geïnstrueerd door Sonic) of anders zullen wij naar eigen goeddunken een bedrag van uw Spelersaccount afboeken dat gelijk is aan die winsten of zullen een dergelijk bedrag vereffenen met bedragen die wij u schuldig zijn.

  Wij behouden ons het recht om zonder enige melding vooraf aan onze spelers en met onmiddellijke ingang, een RVG-spel dat gebruikt wordt door de Kansspelservices op te schorten, te veranderen, te wijzigen of te verwijderen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies dat resulteert uit gemaakte wijzigingen en u kunt in verband daarmee geen vorderingen op ons instellen.

  Wij behouden ons het recht om van tijd tot tijd bonussen en/of promoties en speciale aanbiedingen te offreren, waarbij een dergelijk aanbod onderworpen zal zijn aan zijn eigen regels en voorwaarden. Wij behouden ons het recht voor om deze speciale aanbiedingen en bonussen op elk moment in te trekken. In het geval wij van mening zijn dat een gebruiker misbruik maakt of probeert misbruik te maken van een bonus of een andere promotionele actie, of dat het waarschijnlijk is dat die persoon door middel van misbruik of verkeerd gebruik van de door ons opgestelde kansspelrichtlijn profijt zal trekken, dan hebben wij de mogelijkheid om een gebruiker naar eigen goeddunken te weigeren, niet toe te staan of uit te sluiten van een bonus of promotionele actie of enige beleidslijn voor die gebruiker tijdelijk of permanent in te trekken of de toegang van die gebruiker tot de Kansspelservices te beëindigen en/of de Spelersaccount van de gebruiker te blokkeren zoals uiteengezet wordt in Paragraaf 5.  10 Uw verklaringen en verplichtingen

  Hierbij bevestigt en erkent u dat:

  De door u verstrekte gegevens in de registratieformulieren correct, waar en volledig zijn. Het is uw verantwoording om de registratiegegevens van uw Spelersaccount up-to-date te houden. Wij kunnen naar eigen goeddunken wanneer dat nodig is, enkele van de door u via de Kansspelservices aan ons verstrekte gegevens doorgeven aan derde partijen met het doel de waarheid en de authenticiteit ervan te controleren. Zie Ons privacybeleid Privacy Reglement voor nadere informatie. In het geval de informatie die u ons verstrekt vals, onnauwkeurig, misleidend of anderszins onvolledig Is, dan zal dat worden gezien als een schending door u van het contract en behouden wij ons het recht voor om uw Spelersaccount onmiddellijk te beëindigen en/of u te verhinderen gebruik te maken van de Kansspelservices, als aanvulling op enig andere actie die we mogelijkerwijs kunnen ondernemen.

  U begrijpt ten volle de methodes, regels en procedures van de Kansspelservices en internet-kansspelen in hun algemeenheid. U begrijpt dat alleen u verantwoordelijk bent ervoor te zorgen dat de gegevens van weddenschappen en spellen correct zijn. U mag geen activiteiten uitvoeren of gedrag vertonen dat schadelijk is voor de reputatie van Sonic.

  Het is uw verantwoording alle regels en procedures van de RVG-spellen te lezen en te begrijpen voordat u Geldspelen gaat spelen.

  U bevestigt en stemt ermee in dat het aangaan van weddenschappen kan resulteren in een verlies van geld en dat u alleen aansprakelijk zal zijn voor alle verliezen die door u gemaakt worden als resultaat van de weddenschappen via de Kansspelservices.

  U bent er verantwoordelijk voor om de vertrouwelijkheid van uw Spelersaccount te handhaven, inclusief uw gebruikersnaam en wachtwoord, en de toegang tot uw computer te beperken en u accepteert de verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die plaatsvinden via uw Spelersaccount.

  U zult als enige verantwoordelijk zijn voor alle transacties die worden uitgevoerd gerelateerd aan uw Spelersaccount waarbij uw gebruikersnaam en wachtwoord gebruikt worden. Wij veronderstellen dat u de persoon bent, die zichzelf identificeert door de invoer van uw correcte gebruikersnaam en wachtwoord; alle transacties waarbij de gebruikersnaam en het wachtwoord correct zijn ingevoerd, zullen worden beschouwd als geldige, door u geautoriseerde transacties.

  U bent als enige verantwoordelijk voor het registreren, betalen en declareren aan de desbetreffende overheids-, belasting- of andere autoriteiten van belastingen of andere heffingen die mogelijk betaald dienen te worden over aan u uitbetaalde winsten.

  U bent als enige persoon verantwoordelijk voor alle telecommunicatienetwerken en internettoegangsservices en andere vereiste toestemmingen en permissies gerelateerd aan uw gebruik van de Kansspelservices.


  11 Schadeloosstelling

  U stemt ermee in ons en onze vertegenwoordigers, directeuren, werknemers, agenten, contractanten en leveranciers volledig schadeloos te stellen, te behoeden voor en te vrijwaren van alle claims, aansprakelijkheden, schade, verliezen, kosten en uitgaven, inclusief juridische kosten, die ontstaan als gevolg van schending van het contract door u en van alle andere verplichtingen die voortkomen uit uw gebruik van de Kansspelservices of het gebruik door een ander persoon die toegang krijgt tot de Kansspelservices door het gebruik van uw gebruikersidentificatie, ongeacht het feit of een dergelijk gebruik al dan niet met uw medeweten en/of uitdrukkelijke toestemming heeft plaatsgevonden.

  Naast alle andere beschikbare rechtsmiddelen, kunnen bij schending van de voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst of bij het bestaan van de redelijke gronden voor het vermoeden van schending door u van de voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst, uw winsten naar eigen goeddunken verbeurd verklaard worden en kunnen wij het op dat moment bestaande positieve saldo op uw Spelersaccount in bewaring houden ter verrekening van schades en andere door u aan ons verschuldigde bedragen, in afwachting van de resultaten van onderzoeken en/of gerechtelijke stappen. Het niet naleven van deze overeenkomst kan eveneens resulteren in uitsluiting, beëindiging van een Spelersaccount en/of het nemen van gerechtelijke stappen tegen u.  12. Verstrekte licentie

  De bepalingen van deze paragraaf hebben betrekking op het Interactieve systeem en de RVG-spellensoftware ((hierna te noemen “de Software”).

  Wij verstrekken u hierbij een persoonlijke, niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van de software, inclusief alle verbeteringen, upgrades en updates en verwijderingen van fouten in de door ons, of een door ons goedgekeurde derde partij, aan u geleverde software, die wij u ter beschikking stellen.

  De licentie is aan u verstrekt voor een onbepaalde periode die uiterlijk zal aflopen bij de beëindiging van uw Spelersaccount. Het is u enkel toegestaan de software te gebruiken in overeenstemming met de doelstelling ervan, namelijk het gebruik van de Kansspelservices en de in deze paragraaf uiteengezette bepalingen.

  U belooft de software enkel te gebruiken voor strikt persoonlijke doeleinden. Alle commerciële gebruik van de software is strikt verboden.

  U erkent en accepteert dat er geen rechten van u rusten op de software. De rechten op de software blijven in ons exclusieve bezit.

  Met uitzondering van het bovenstaande gespecificeerde recht op gebruik van de software, erkent en accepteert u, zonder beperkingen, dat u niet het recht hebt om:

  • de software in zijn geheel of gedeeltelijk te kopiëren, af te drukken, over te dragen of te verzenden;
  • de software onder geen beding te verkopen, te verhuren, daarvoor een sublicentie af te geven of te distribueren;
  • de software te gebruiken op een manier die niet in overeenstemming is met de doelstelling;
  • enige diensten te verlenen die gelijken op de door ons verleende diensten;
  • de software te wijzigen en/of de software in zijn geheel of gedeeltelijk in andere computerprogramma's op te nemen;
  • de software te compileren, te ontleden, uit elkaar te nemen, na te bouwen, te vertalen of te analyseren;
  • back-upkopieën te maken van de software;  U erkent en accepteert hierbij dat de software zonder garanties wordt geleverd en onderworpen is aan de bepalingen van de Paragrafen 8 en 9. Wjj kunnen in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor enig defectueus functioneren van de software die we gratis leveren of voor de kwaliteit, nauwkeurigheid of de geschiktheid ervan.

  Wanneer niet voldaan wordt aan de bepalingen van deze overeenkomst, en meer in het bijzonder aan de bepalingen van deze paragraaf, behouden wjj ons uitdrukkelijk het recht voor om de Spelersaccount te beëindigen zoals voorzien in Paragraaf 5. Wjj behouden ons uitdrukkelijk het recht om alle geëigende maatregelen te nemen om de bescherming van onze rechten te garanderen.

  13. Wijzigingen in de overeenkomst

  Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om op enig moment en naar eigen goeddunken wijzigingen aan te brengen in deze overeenkomst en/of enige andere documentatie of regels, die een integraal onderdeel vormen van deze overeenkomst zoals, zonder beperking, het Privacy-, Bonus-, Uitbetaalbeleid en/of de Spelregels of delen daarvan. We nemen het op ons u daarover te informeren voorafgaand aan het uitvoeren van dergelijke wijzigingen door de publicatie van een mededeling daaromtrent op onze website. U bent als enige verantwoordelijk op de hoogte te blijven van dergelijke modificaties door de regelmatige controle op onze website en de webpagina van de laatste versie van deze overeenkomst en/of de documentatie die daarvan een integraal onderdeel vormt. grandgames.be

  Elk gebruik van uw Spelersaccount zal worden opgevat als een indicatie van uw kennisname en acceptatie van de door ons uitgevoerde wijzigingen.

  In het geval u niet instemt met de wijzigingen die zijn uitgevoerd in deze overeenkomst en/of enige documentatie die daarvan een integraal onderdeel uitmaakt, dient u onmiddellijk al uw activiteiten op uw Spelersaccount te staken, inclusief het gebruik van de Kansspelservices, dient u uw Spelersaccount te sluiten en dient u ons te verzoeken u af te melden voor alle correspondentie afkomstig van de Kansspelservices.


  14. Diversen

  Door de ondertekening van deze overeenkomst stemt u ermee in mededelingen en reclame te ontvangen van Sonic met betrekking tot zijn diensten of producten. Wanneer u zich op een willekeurig moment wilt voor de ontvangst van mededelingen van ons, dan verzoeken wij u ons daarvan in kennis te stellen door de toezending van een blanco e-mail met het woord “afmelden” aan .

  U stemt ermee in dat wij deze overeenkomst naar eigen goeddunken in zijn geheel of gedeeltelijk kunnen overdragen of daarvoor een sublicentie kunnen afgeven aan een derde partij of persoon zonder dat te melden en u zult geacht worden in te stemmen met een dergelijke overdracht.

  De uitvoerbaarheid of geldigheid van enig gedeelte van deze overeenkomst zal niet van invloed zijn op de geldigheid en uitvoerbaarheid van het overblijvende gedeelte van deze overeenkomst.

  Deze overeenkomst en alle documentatie die daarvan een integraal onderdeel uitmaakt, zoals, zonder beperking, het Privacy-, Bonus- en Uitbetaalbeleid evenals de Spelregels, vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp waarnaar ze verwijzen.

  Iedere nalatigheid of vertraging door ons in de uitoefening van onze rechten op basis van deze overeenkomst, in zijn geheel of gedeeltelijk, of enige reactie of ontbreken van reactie van onze zijde in het geval er sprake is van schending door de gebruiker van een of meer bepalingen van deze overeenkomst, zal niet gelden of geïnterpreteerd kunnen worden als een verklaring van afstand (expliciet noch impliciet, in zijn geheel noch gedeeltelijk) van de rechten op basis van deze overeenkomst of op basis van de genoemde bepaling(en), noch zal het de verdere uitoefening van dergelijke rechten uitsluiten.

  Tenzij dat uitdrukkelijk anders vermeld wordt, zal niets in deze overeenkomst enige rechten of andere voordelen creëren of opleveren voor derde partijen

  Niets in deze overeenkomst dient te worden uitgelegd als de vorming van een agentschap, partnerschap, trustovereenkomst of enige andere vorm van samenwerkingsverband tussen u en ons.

  Als je meer informatie wilt ontvangen of een klacht wilt indienen met betrekking tot online kansspelen, dan kun je contact opnemen met de Kansspelcommissie. Dit kan per e-mail of per post. Vermeld hierbij je volledige naam en je geboortedatum.

  Per e-mail naar: info@gamingcommission.be
  Per post naar:
  Belgian Gaming Commission
  Informatiekantoor
  Cantersteen, 47
  1000 Brussel

  Als je speelt vanuit de Europese Unie, kun je enig geschil dat je hebt met betrekking tot de door het Bedrijf geleverde services aanhankelijk maken op het online platform voor geschillenbeslechting van de Europese Commissie, beschikbaar op ec.europa.eu / consumers odr
  15 Toepasselijk recht

  Deze overeenkomst is onderworpen aan en dient te worden geïnterpreteerd conform de wetten van België; u verplicht zich er op onherroepelijke wijze toe om u ten gunste van ons te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de gerechtshoven van België voor de behandeling van geschillen (inclusief compensatievorderingen en tegenvorderingen) die kunnen ontstaan in verband met de creatie, de geldigheid, de uitwerking, de interpretatie of de prestaties van, of de rechtsbetrekkingen ontstaan door of anderszins voortkomend uit deze overeenkomst en/of enig ander document of de regels die een integraal onderdeel vormen van deze overeenkomst.

  Deze overeenkomst is bijgewerkt op March 24., 2016.

  WIJ VERZOEKEN U DEZE OVEREENKOMST AF TE DRUKKEN EN EEN GEDRUKT EXEMPLAAR TE BEWAREN VOOR UW ADMINISTRATIE.